เกี่ยวกับ

ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนแสดงความสนใจ วัคซีน Moderna รอบไตรมาส 1 ปี 2565 “รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน เป็นอีกทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ และต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

--
1. เงื่อนไขการจองวัคซีน :
1.1 บุคคลธรรมดา ให้สิทธิการจอง 1 Account จำนวน ไม่เกิน 2 โดส
1.2 องค์กร ให้สิทธิการจองผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าองค์กร
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
โรงพยาบาล ซีจีเอช สาขาพหลโยธิน โทร. 02 552 8777
โรงพยาบาล ซีจีเอช สาขาสายไหม โทร. 02 991 8999
โรงพยาบาล ซีจีเอช สาขาลำลูกกา โทร. 02 088 0888
2. รายละเอียดการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna
2.1 ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์
2.2 สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

* หมายเหตุ : การฉีดเข็มกระตุ้น เป็นไปตามคำแนะนำจากฝ่ายวิชาการของกรมควบคุมโรค ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศภายหลัง
3. การจัดสรรวัคซีน
เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนก่อน ได้รับการจัดสรรก่อน
4. การคืนเงิน
4.1 กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
i. ขอรับเงินมัดจำคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง
ii. แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป
4.2 กรณีที่ท่านทำการจองและชำระเงินค่ามัดจำมาแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
ทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย โดยห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า
5. การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน
หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบและกำหนดวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนในระบบ Online โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ หากผู้รับการจัดสรรไม่มาตามเวลาที่นัดหมายการฉีดวัคซีนและไม่ติดต่อทางโรงพยาบาลภายใน 7 วัน ทางโรงพยาบาลจะขอสงวนสิทธิในการริบเงินมัดจำ
6. ค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna
ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 990 บาท / เข็ม
- ผู้ทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna จะต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน


7. เงื่อนไขอื่นๆ
7.1 ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันการแพ้วัคซีน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
7.2 ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
7.3 โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการ

ค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna 
     - ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 990 บาท / เข็ม 

ลงทะเบียน


ข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนนัดหมาย จะถูกส่งไปยัง email และ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านระบุไว้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.