เกี่ยวกับ

ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนแสดงความสนใจ วัคซีน Moderna รอบไตรมาส 1 ปี 2565 “รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน เป็นอีกทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ และต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

--
1. เงื่อนไขการจองวัคซีน :
1.1 บุคคลธรรมดา ให้สิทธิการจอง 1 Account จำนวน ไม่เกิน 2 โดส
1.2 องค์กร ให้สิทธิการจองผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าองค์กร
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
โรงพยาบาล ซีจีเอช สาขาพหลโยธิน โทร. 02 552 8777
โรงพยาบาล ซีจีเอช สาขาสายไหม โทร. 02 991 8999
โรงพยาบาล ซีจีเอช สาขาลำลูกกา โทร. 02 088 0888
2. รายละเอียดการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna
2.1 ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์
2.2 สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์
2.3 สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว ควรเว้นระยะการฉีดอย่างน้อย 3-6 เดือน
i. กรณีฉีด Sinovac มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม
ii. กรณีฉีด AstraZeneca มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม (ตามผลวิจัยฯ)
iii. กรณีฉีด Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม
iv. กรณีฉีด Sinovac เป็นเข็มที่ 1 และฉีด AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม
* หมายเหตุ : การฉีดเข็มกระตุ้น เป็นไปตามคำแนะนำจากฝ่ายวิชาการของกรมควบคุมโรค ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศภายหลัง
3. การจัดสรรวัคซีน
เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนก่อน ได้รับการจัดสรรก่อน
4. การคืนเงิน
4.1 กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
i. ขอรับเงินมัดจำคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง
ii. แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป
4.2 กรณีที่ท่านทำการจองและชำระเงินค่ามัดจำมาแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
ทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย โดยห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า
5. การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน
หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบและกำหนดวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนในระบบ Online โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ หากผู้รับการจัดสรรไม่มาตามเวลาที่นัดหมายการฉีดวัคซีนและไม่ติดต่อทางโรงพยาบาลภายใน 7 วัน ทางโรงพยาบาลจะขอสงวนสิทธิในการริบเงินมัดจำ
6. ค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna
ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 1,650 บาท / เข็ม
- ผู้ทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna จะต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน
- เมื่อมีการชำระเงินค่ามัดจำการจองวัคซีนแล้ว ผู้ทำการจองจะต้องแจ้งข้อมูลการโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดผู้ฉีดวัคซีน ภายใน 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
- วัคซีนคาดว่าจะนำเข้ามาถึงประเทศไทย เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2565
7. เงื่อนไขอื่นๆ
7.1 ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันการแพ้วัคซีน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
7.2 ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
7.3 โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการ

ค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna 
     - ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 1,650 บาท / เข็ม 

ลงทะเบียน


ข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนนัดหมาย จะถูกส่งไปยัง email และ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านระบุไว้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.